POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze strony internetowej www.kominki-m.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa warunki i zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.kominki-m.pl Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest firma Zakład Remontowo-Budowlany Przemysław Mikołajczak 61-049 Poznań, ul.Mińska 12 , zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail : ochronadanych@kominki-m.pl .

Prawem właściwym dla stosowania Polityki jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Polityki zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. * (dostosować do kraju firmy)

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.

 • 2 DEFINICJE

Administrator – Zakład Remontowo-Budowlany Przemysław Mikołajczak ; ul. Mińska 12 , 61-049 Poznań; NIP: 782 141 27 30.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przebywająca na stronie i korzystająca z niej.

Strona – strona internetowa w domenie www.toro-performance.com, w ramach której użytkownik może korzystać z Formularza Kontaktowego

Formularz Kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt z Administratorem, znajdujący się pod adresem: https://kominki-m.pl/kontakt/

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,

Umowa usługi Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

 • 3 DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.Na naszej stronie internetowej oraz sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

– Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni
o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz uzyskać możliwości kontaktu;

– Adres zamieszkania lub adres do wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionego produktu;

– Nr urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczajacego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.

– Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się
z Państwem

– Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie takie jak adres IP
(oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie).

– Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

3.Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

 1. Użytkownik wyrażazgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przez Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO. https://uodo.gov.pl/

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Administatora pod adres

e-mail: ochronadanych@kominki-m.pl .

 1. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 2. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony w szafkach zamykanych na klucz lub na serwerze chronionym hasłem.
 3. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 4. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza sięna ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 5. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 6. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 7. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora i spełniając obowiązki nałożone przez ustawę RODO .
 8. 13.Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 9. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Zakład Remontowo-Budowlany Przemysław Mikołajczak  – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego

– Linux.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 1. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”). https://uodo.gov.pl/
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

– udzielona przez Użytkownika zgoda

– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

 

 1. Rezygnacja/wycofanie zgody– proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację do Administratora strony www.kominki-m.pl pod adres

e – mail: ochronadanych@kominki-m.pl .

 1. 19Prawo do ograniczenia przetwarzania– w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres

e – mail : ochronadanych@kominki-m.pl .

 1. 20Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów a zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Administratora strony www.kominki-m.pl pod adres

e – mail: ochronadanych@kominki-m.pl .

 1. Prawo do przenoszenia danychprzysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.
 2. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Kratki.pl Marek Bal pobiera „rozsądną opłatę”.
 3. Prawo do sprostowania danych–dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych nieprawidłowych;
 • uzupełnienia informacji niekompletnych.

 

 1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16zgodnie z RODO wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

 

 • 4 FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
 2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Toro Performance Group Sp z .o.. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Formularz systemu Disquis umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
 • 5 USŁUGA NEWSLETTER
 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)

6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego

6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

 1. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 2. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 3. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 5.1.
 4. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • 6 KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

 • 7 TECHNOLOGIE
 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

 1. W celu korzystania ze strony internetowej www.toro-performance.com niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnego konta email

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 • 8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad prawnych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj z …., gdyż tylko dogłębna analiza sytuacji faktycznej i prawnej danego przypadku pozwala wyciągać właściwe wnioski na temat konsekwencji prawnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba, że wskazano inaczej.
 3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody. [można przenieść do góry]
 • 9 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 8. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 9. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 10. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 11. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 12. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

LUB:

Wykorzystujemy następujące pliki cookie podmiotów trzecich do identyfikacji i obserwowania Użytkownika oraz identyfikacji Użytkowników powracających do Strony Internetowej:

hstc dla rozpoznania komputera użytkowania odwiedzającego nasza stronę,

hubspotutk dla rozpoznania komputera użytkowania uzupełniającego formularz na naszej stronie,

hssc do obserowaniania aktywności sesji użytkownika,

hssrc do określenia, kiedy użytkownik restartuje swoją przeglądarkę,

hs_opt_out zapamiętującego, że użytkownik zaakceptował wykorzystywanie plików cookie,

hs_do_not_track usuwającego obserwowanie i personalizację,

hs_testcookie testującego czy użytkownik wspiera aktywację plików cookie,

hsPagesViewedThisSession obserwującego widok stron w sesji przeglądarki,

hsfirstvisit obserwującego pierwszą wizytę użytkownika.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze stronyhttp://wszystkoociasteczkach.pl/.

Informacje o usługach przedstawione na stronie wwwkominki-m.pl od 20.08.2018 r.